Wolfram|Alpha WidgetsOverviewTourGallerySign In

Search results for "coth123"

G12.I.1 KHAO SAT (C1),(C2) (bt20.1b)

Added Jun 4, 2017 by coth123 in Mathematics

Khảo sát 2 đường cong (C1),(C2) và hoành độ giao điểm trên [a,b] (bt20). To study on two different curves (C1),(C2) given. cohtran MMPC-VN

G12.I.1 KHAO SAT (C),(d)(bt20.6)

Added Jun 5, 2017 by coth123 in Mathematics

Khảo sát giao điểm đường cong (C),và đường thẳng (d) tham số (bt20).To study on the intersection points between 2 graphs (C),(d) given. cohtran MMPC-VN


G12.I.1 BIEN DOI DO THI Y+y0=f(X+x0) (bt11.2)

Added Jun 4, 2017 by coth123 in Mathematics

Biến đổi đồ thị bằng phép tịnh tiến với vector v . To plot the new graph by translation with vector v. cohtran MMPC-VN

G12.I.1 KHAO SAT (C),Ox (bt20.4)

Added Jun 4, 2017 by coth123 in Mathematics

Xét sự tương giao đồ thị (C) và trục hoành độ (bt20.4). To study on the intersection points between the given curve (C) and x-axis. cohtran MMPC-VN


G12.I.1 KHAO SAT (C),Oy (bt20.5)

Added Jun 4, 2017 by coth123 in Mathematics

Xét sự tương giao đồ thị (C) và trục tung độ (bt20.5). To study on the intersection points between the given curve (C) and y-axis. cohtran MMPC-VN

G12.I.1 TIM PHAN DU CUA HAM SO HUU TY

Added Jun 2, 2017 by coth123 in Mathematics

Tìm phần dư của hàm số hữu tỷ . To find the Laurent series expansion of the given rational function . cohtran MMPC-VN


H12.II.4 KHCACH d[M1.M2]

Added Nov 21, 2016 by coth123 in Mathematics

Tính khoảng cách giữa 2 điểm M1,M2 . To calculate the distance between 2 points M1,M2 . cohtran MMPC-VN

H12.II.4 KHCACH d[d1.d2](//) . b2

Added Feb 16, 2017 by coth123 in Mathematics

Tính khoảng cách giữa 2 đường thẳng song song d1,d2 . To calculate the distance between 2 parallel lines d1,d2 . cohtran MMPC-VN


H12.II.4 KHCACH d[d1.d2](//) . b1

Added Feb 15, 2017 by coth123 in Mathematics

Tính khoảng cách giữa 2 đường thẳng song song d1,d2 . To calculate the distance between 2 parallel lines d1,d2 . cohtran MMPC-VN

H12.II.3*PTDTd_|_ CHUNG d1,d2.bt10

Added Jan 6, 2017 by coth123 in Mathematics

Viết phương trình đường thẳng vuông góc với d1 và d2 .To write the line-equation perpendicular to the both lines d1, d2 . cohtran MMPC-VN


H12.II.4 KHCACH d[d1.d2](cheo)

Added Jan 3, 2017 by coth123 in Mathematics

Tính khoảng cách giữa 2 đường thẳng chéo nhau d1,d2 . To calculate the distance between 2 oblique lines d1,d2 . cohtran MMPC-VN

H12.II.3*PTDTd qua M_|_ va cat d1.bt9

Added Dec 31, 2016 by coth123 in Mathematics

Viết phương trình đường thẳng qua điểm M vuông góc và cắt đường thẳng d1.To write the line-equation through the point M, intersected and perpendicular to the line d1 given. cohtran MMPC-VN


12 of 374|Load More »