plot re(log(zeta(x+ 6.28983597 i) /(Zeta(1-x+ 6.28983597 i))))from 0 to 1