plot re(log(zeta(x+ 2.002117 pi i) /(Zeta(1-x+ 2.002117 pi i))))from 0.495 to 0.505