plot re(log(zeta(x+ 2 pi i) /(Zeta(1-x+ 2 pi i))))from -10 to 11