plot re(log(zeta(x+ 2 pi i) /(Zeta(1-x+ 2 pi i)))) from -15 to 16