plot log ((zeta(x+ 6.28983597 i) /(Zeta(1-x+ 6.28983597 i))))from 0.495 to 0.505