[ 2·log10(7) + 6·log10(3) ] / [ log10(7) - 2·log10(3) ] =