sum_(n=1)^10 n^2-sum_(i=1)^15 (1/i+1) + 4sum_(k=10)^20 k/(2k+1)