simplify (x' / (c - v) - (x' / (c-v) - x' / (c+v)) / 2) * c