plot (9*(1/(j*log(10))-1/(j*log(10))^2)^2*(1+(45/2)*(1/(j*log(10))-1/(j*log(10))^2))^j) for j = 1 to 50