maximize 0.5 * log((1-r) + \frac{r}{0.4}) + 0.5 * log(1-r)