Table[Mod[Round[Abs[ZetaZero[n]]*30],2],{n,57,90}]