Plot[ {Sum[10 / ( 1 + (n-1)/150000 ) , {n,1,m}] , 10*m} , {m,1,100000}]