Entity["Movie", "TheAdventuresOfIchabodAndMrToad::mjb26"]