2^{0} ,2^{\frac{1}{3}},2^{\frac{1}{2}} ,2^{\frac{2}{3}} ,2^1