1.274 g CuSO4 + Zn -> 0.392 g Cu + ZnSO4 stoichiometry