WolframAlpha computational knowledge AI
plot v*(3750/v+0.026*1800*9.8*(50-v)^2/50^2+0.27*1.3*3*v^2/2),v*(3750/v+0.026*1800*9.8*(50+v)^2/50^2+0.27*1.3*3*v^2/2) from 0 to 60