WolframAlpha computational knowledge AI
exp(-0.717 * log(1.19) / ((log(2.51) - log(0.46)) / (2 * 1.96)) - 0.416 * (log(1.19) / ((log(2.51) - log(0.46)) / (2 * 1.96)))^2)