Bashkirskiy gosudarstvennyy universitet��������������������� ���kaa77788���172