(kroger revenue / kroger employees), (swy revenue / swy employees), (wmt revenue / wmt employees), (tgt revenue / tgt employees), (goog revenue / goog employees), (aapl revenue / aapl employees)