Discrete Mathematics


Ackermann Function

evaluate the Ackermann function

More examples